Gjobat e automjeteve online dating

gjobat e automjeteve online dating-50

Gjobat e automjeteve online dating updating from bash

Lëndë eksplozive, të ndezshme dhe materiale të rrezikshme …………………………………….. Paketa me ushqim të parapaguar (me tarifa të veçanta) mund të blihen: 1) kur prenoton biletën 2) pranë recepsionit të bordit përpara nisjes së anijes.

Janë në ngarkim të pasagjerëve taksat dhe të drejtat e imbarkimit dhe zbarkimit, pulla e detyrueshme, etj, kur është e nevojshme, siç parashikohet në biletë.2.1 Nëse Pasagjeri blen dokumentin e udhëtimit nëpërmjet kanalit të internetit "BLERJA ON LINE" kontrata e transportit do të nënkuptohet e flefshme vetëm pasi sistemi i rezervimit do të nxjerrë numrin e referencës së prenotimit dhe numrin e biletës (mosmarrja e " Internet Ticket nuk përjashton kryerjen e blerjes së biletës tashmë të konfirmuar onscreen/në ekran).2.2 Përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, çmimi i qe tregohet në biletë nuk përfshin vaktet në bord, shpenzim i cili mbetet në ngarkim të pasagjerit.

dy (2) ore në një shërbim të rregullt me kohëzgjatje midis katër deri në tetë orë;ii.

Pasagjeri do të vazhdojë udhëtimin me një mjet transportues tjetër me një fletë udhëtimi të lëshuar nga ky i fundit, transporti do të rregullohet në bazë të kushteve të CGTP të transportuesit aktual.8.1 Në rast vonese të nisjes së udhëtimit Pasagjerit i garantohen të drejtat dhe ndihma e parashikuar nga nenet.16, 17 dhe 18 të Rregullores së BE-së n.1177 / 2010, duke bërë përjashtim për rastet e parashikuara në nenin 20 të vetë Rregullores.8.2 Në rast vonese në mbërritje në portin e destinacionit, pasagjerëve i garantohen sidoqoftë të drejtat dhe ndihma e parashikuar nga nenet.16, 17 dhe 18 të Rregullores së BE-së n.1177 / 2010, duke bërë përjashtim për rastet e parashikuara në nenin 20 të vetë Rregullores.• kompensimi ekonomik i barabarte me 25 % të çmimit të biletës për një vonesë prej të paktën :i.

PARAQITJA PËR IMBARKIM: (i) për udhëtimet kombëtare dhe brënda Bashkimit Evropian- orari i përcaktuar për check-in është dy orë para nisjes së planifikuar të anijes për udhëtarët me automjete, ndërsa për pasagjerët pa automjete orari i përcaktuar është një orë para nisjes së planifikuar; (Ii) udhëtime jashtë zonës - Schengen - orari i përcaktuara për check-in është katër orë përpara nisjes së planifikuar të anijes për pasagjerët me dhe pa automjete.

Last modified 23-Sep-2017 20:01